ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

97

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

58

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

13

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

27

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

84

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

84

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

20

ตาราง

818

ห้องเรียน
-23
ตาราง

11,804

นักเรียน
512
ตาราง
นร.ปฐมวัย

2,521

153
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

8,457

355
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

826

4
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

228

ครูและบุคลากร

สนง.
74
รร.
154
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

228

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
    0 โรงเรียน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 13 /13%
ปฐมวัย - ประถมฯ64 /66%
ปฐมวัย - ม.ต้น20 /21%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 58 /60%
ขนาดกลาง 38 /39%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 58 /60%
ขนาดที่ 2 26 /27%
ขนาดที่ 3 10 /10%
ขนาดที่ 4 1 /1%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • ดร.ณัฐกุล รุณผาบ
  • ดร.พิชัย บุญมาหนองคู
  • ดร.กฤติน พันธ์เสนา
  • นายวินัย แป้นน้อย
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายกนกบุญ กระแสร์
97 โรงเรียน

4 อำเภอ
เมืองลำพูน

38 โรงเรียน

ตาราง
แม่ทา

26 โรงเรียน

ตาราง
ป่าซาง

27 โรงเรียน

ตาราง
บ้านธิ

6 โรงเรียน

ตาราง

9 เครือข่าย
เครือข่ายเมือง 1

6 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายเมือง 2

13 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายเมือง 3

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายเมือง 4

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายแม่ทา 1

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายแม่ทา 2

16 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายป่าซาง 1

13 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายป่าซาง 2

14 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายบ้านธิ

6 โรงเรียน

ตาราง
ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
Version.2022.1.KAOPUNHOT